CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1.- Obligacions prèvies a l'inici del procediment de contractació

Per mitjà de les presents Condicions generals de venda (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) s'estableixen les Condicions per les quals es regeix la contractació de Continguts i Serveis a través de la Web de l’APPEC (d'ara endavant, els "Termes i condicions").

Li preguem que llegeixi atentament tots els Termes i condicions als que es fa referència des del present document, sent accessibles tots ells, a través dels links disposats a aquest efecte en el peu de pàgina de totes les seccions de la Plataforma web.

L’Usuari Registrat, en fer una comanda a través de la Web, accepta quedar vinculat per les presents Condicions generals de venda, per les Condicions d'ús, per la Política de privacitat i per la Política de cookies; pel que, si no està d'acord amb tots els Termes i condicions, no ha de contractar a través d'aquesta pàgina Web, de fer-ho, s'entendrà que les accepta. Addicionalment, no és possible contractar a través de la Web si, prèviament, l'Usuari Registrat no ha acceptat, marcant la casella corresponent, tots els Termes i condicions.

L’APPEC es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions generals de venda, sent responsabilitat dels usuaris llegir les mateixes amb atenció, cada vegada que desitgin contractar els Serveis i Continguts oferts a través de la Web, ja que les Condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració del Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) seran les que li resultin aplicables.

L’APPEC es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la pàgina, als Serveis o als Continguts, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als Visitants/Usuaris Registrats que incompleixin aquestes Condicions generals o les particulars que els hi siguin aplicables.

Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en les mateixes, constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda ja hagués estat verbal o per escrit.

Les presents Condicions i els altres textos legals relacionats estan redactats originàriament en català i han de ser interpretats en aquest idioma.

2.- Identificació de les parts contractants

Les presents Condicions generals de venda dels Continguts i Serveis oferts en el Lloc web de l’APPEC són subscrites, d'una part,

Per L’ASSOCIACIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES EN CATALÀ (en endavant, “APPEC”), amb domicili social a la Rambla de Catalunya núm. 10, 4t 1a, 08007 Barcelona, NIF núm. G-58366675 e inscrita al Registre de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 6246.

I, d'una altra, per l’Usuari Registrat, comprador del servei/producte final (en endavant, el “Client”) les dades de caràcter personal del qual, així com el seu Nom d’usuari i password, són els que consten a la base de dades de l’APPEC al haver estat facilitats pel propi Usuari Registrat mitjançant el formulari d'inscripció a la Plataforma web, requisit indispensable per poder efectuar qualsevol compra.

S'entén per Client a qualsevol persona física o jurídica que adquireixi o utilitzi qualsevol dels Continguts o Serveis oferts per l’APPEC o per intermediació de l’APPEC.

L’Usuari Registrat/Client, al introduir directament totes les dades en el formulari de Registre:

(i) Accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat;

(ii) Accepta i entén que recaigui directa i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat sobre l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades ja que l’APPEC no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat de l’Usuari Registrat/Client;

(iii) Reconeix ser major d'edat i que ostenta la capacitat jurídica i d'obrar necessària a fi de subscriure els Continguts i/o Serveis oferts per l’APPEC o per intermediació de l’APPEC;

(iv) Entén i accepta que les dades personals facilitades són necessàries per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels Continguts contractats o subscrits a través del Lloc web;

En el cas que el Client facilités qualsevol dada falsa, inexacte o incompleta o si l’APPEC tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat de les mateixes, podrà denegar-li l'accés i/o l’ús present o futur d’accés al Lloc web o a qualsevol dels seus Continguts i/o Serveis.

3.- Objecte del contracte

L’APPEC, a través de la seva Plataforma web “Iquisoc.cat” posa a l’abast del públic una àmplia varietat de publicacions periòdiques en català, diaris, revistes, premsa comarcal i publicacions gratuïtes./p>

Les presents Condicions generals de venda tenen per objecte la regulació de les relacions comercials que sorgeixin entre l’APPEC i els Clients que subscriguin o contractin els seus Continguts i/o Serveis a través del seu lloc web “Iquiosc.cat”.

3.1-Termes i condicions

Com ja s'ha exposat en el punt primer del present document, les presents Condicions generals de venda es complementen i formen part integrant dels Termes i condicions, així com d’aquelles Condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

Els Termes i Condicions han estat elaborades per l’APPEC de conformitat amb la normativa d'aplicació, especialment, d'acord amb l'estipulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

3.2.- Acceptació

La contractació de qualsevol dels Serveis i/o Continguts oferts per l’APPEC o per intermediació de l’APPEC en el lloc web significa l'acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part del Client.

En contractar a través de la web, l'acceptació de les Condicions generals de venda i de tots els Termes i condicions es realitza de forma electrònica validant els tickbox disposats a aquest efecte.

3.3.- Continguts i serveis

Els Continguts i serveis que en l'actualitat s'ofereixen des de la Web s'agrupen en:

 

  • Venda d’edicions de forma unitària: El Client adquireix la Llicencia d’ús mitjançat la qual, a través de la secció “El meu compte” podrà accedir a les edicions adquirides.
  • Venda de publicacions: El Client adquireix la Llicencia d’ús mitjançat la qual, a través de la secció “El meu compte” podrà accedir a les edicions que formen part de la publicació adquirida pel temps contractat.
  • Vols fer un Regal?: Els Clients de l’APPEC, a través de la funcionalitat anomenada “Vols fer un regal?” poden regalar Continguts a qui ho desitgin; per això, en el procés de compra han de facilitar la direcció d’email de la persona a qui vulguin fer el regal. La persona beneficiaria rebrà un email informant-li d’aquest extrem i, previ registre a la Plataforma web, podrà accedir al Contingut regalat. El beneficiari disposa de 30 dies a comptar des de la data en que va contractar- se el servei “Vols fer un Regal” per a registrar-se com a Usuari Registrar a la Plataforma web. Si transcorregut aquest termini el beneficiari no s’ha registrat el Regal es perdrà sense que hi hagi cap dret de reemborsament
  • Servei d'Atenció al Client

 

4.- Disponibilitat dels Continguts

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en el subministrament de Continguts, l’APPEC es reserva el dret de facilitar al Client, informació sobre Continguts substitutius de qualitat i valor igual o superior; si malgrat l’anterior, el Client no desitja continuar amb la comanda d'aquests Continguts substitutius l’APPEC procedirà a la devolució de l'import pagat utilitzant la passarel•la de pagament mitjançant la qual el Client hagi realitzat el pagament.

5.- Negativa a tramitar una comanda

L’APPEC es reserva el dret de retirar qualsevol Contingut o Servei de la Web en qualsevol moment. L’APPEC es compromet a fer el possible per tramitar sempre totes les comandes, però pot haver-hi circumstàncies excepcionals que obliguin a rebutjar la tramitació d'alguna comanda després d'haver-la confirmat, per la qual cosa ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment i a la nostra discreció.

L’APPEC no serà responsable ver el Client ni qualsevol tercer, pel fet de retirar qualsevol Contingut de la Web, amb independència de si aquest Contingut hagi estat venut o no. Tampoc serà responsable de retirar o modificar qualsevol material o contingut de la Web, o per negar-se a tramitar una comanda per més que aquesta hagi estat confirmada.

6.- Preu dels Continguts comercialitzats i IVA

L’APPEC indica al costat de la descripció de cadascun dels Continguts, el preu del mateix expressat en euros.

Els preus que apareixen al costat de la descripció del producte són en qualsevol cas preus finals pel que inclouen l'Impost sobre el valor Afegit (IVA) espanyol.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 70 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, la prestació del servei s'entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’ impost. En virtut de l’anterior, pels casos en que la prestació del servei s’entengui localitzada en un tercer Estat (diferent de l’espanyol) i resulti d’aplicació l’IVA d’aquest o en el cas que per algun altre motiu reconegut en la Llei, la venta no estigui subjecta a l’IVA; el Client podrà posar-se en contacte amb l’ APPEC a efectes de regularitzar la factura emesa i l’IVA aplicat.

El tipus d' IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret que es tracti.

Els preus dels Continguts són d'accés públic (no és necessari ser Usuari Registrat per a la seva consulta).

7.- La facturació i el pagament

Un cop efectuada la compra, l’APPEC remetrà al Client un correu electrònic en el que es recollirà tota la informació relativa a la comanda efectuada.

El pagament del preu s'efectuarà a través de les plataformes de pagament integrades en la Web “Iquiosc.cat” i sempre sota protocol segur SSL. En qualsevol cas, i a fi d'acreditar la identificació, el Client haurà de confirmar que l'adreça web de la pàgina des de la qual efectuï el pagament inicia amb “https:// .”

Les passarel•les de pagament disponibles són les següents: TPV VIRTUAL REDSYS DE “BANC SABADELL”, i PAYPAL .

L’APPEC tindrà per efectiva la compra un cop hagi rebut la corresponent confirmació per part de les referides entitats bancàries.

Si el procés de compra s'interromp per qualsevol motiu o si l'import satisfet no aconsegueix la quantitat corresponent (incloent despeses de gestió i comissions bancàries), l’APPEC suspendrà el procés informant d’aquest extrem al Client.

En la secció “El meu Compte”, el Client podrà visualitzar tots els Continguts adquirits fins al moment.

Si el Client desitja la seva factura de compra, podrà sol•licitar-la a través de la següent direcció de correu electrònic: [email protected]

8.- Processos de contractació.

Segons l'article 23 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes celebrats per via electrònica com el present, seran plenament efectius i estan previstos per l'ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa.

L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que existeixi cap cost associat addicional, a part dels propis que el Client disposi de connexió a Internet.

Tots i cadascun dels Continguts oferts estan degudament descrits en la fitxa de producte que sempre esta a disposició dels Clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades en la mateixa.

Es considerarà que la compra està perfeccionada des de que el Client pressioni el botó de “Confirmar/Pagar/OK” de la corresponent passarel•la de pagament escollida, entenent-se que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol•licitades suposen, juntament amb l'acceptació expressa final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d'acceptar les presents condicions generals de la contractació.

L’APPEC, com a prestador de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà el document electrònic en què es formalitza el present contracte.

L'idioma en què serà tramitat el procediment de contractació i en el qual es formalitza el present contracte serà, excepte indicació en contrari, el català.

9.- Accés als Continguts adquirits.

Un cop adquirit en Contingut, aquest podrà ser consultat des de la secció anomenada “El meu compte”, dins “El meu quiosc”.

Si el Client es troba subscrit a una publicació, quan una nova edició d’aquesta estigui disponible li apareixerà automàticament a “El meu quiosc”.

La consulta dels Continguts adquirits a través de la plataforma “Iquiosc.cat” es realitza en “streaming”.

10.- Baixa del servei.

L’Usuari Registrat / Client podrà donar-se de baixa de la Plataforma web sense causa, comunicant la seva voluntat amb un preavís de 10 dies, transcorregut aquest plaç, l’APPEC procedirà a eliminar el compte de l’Usuari.

Un cop el compte hagi estat donat de baixa, no serà possible tornar accedir a les edicions o publicacions adquirides i l’anterior no donarà dret a cap tipus de compensació ni reemborsament.

L’Usuari Registrat/Client que vulgui tramitar la seva baixa ho ha de sol•licitar a través del correu electrònic [email protected].

11.- Dret de desistiment

El Client accepta, declara conèixer i ser conscient que, deguda la naturalesa digital dels Continguts ofertats per l’APPEC a través de la Plataforma web “Iquiosc.cat” i d’acord amb el que disposa l’article 103 m) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, no disposarà de dret de desistiment en cap dels Continguts que adquireixi.

12.- Atenció al Visitant / Usuari Registrat / Client

L’ APPEC posa a la disposició dels Visitants, Usuaris Registrats i Clients un servei d'atenció, disponible 5 dies a la setmana, de dilluns a divendres, en horari de 09.00 a. m. a 13:00 p. m. i de 17 p. m. a 19:00 p. m.

Les vies de contacte posades a disposició són:

Telefònicament: 93 412 76 28 Fax: 93 412 14 36 Correu electrònic: [email protected] Postal: Rambla de Catalunya núm. 10, 4t 1a, 08007 Barcelona

13.- Responsabilitats

L’APPEC està obligada al fet que les dades o informacions respecte als Continguts oferts en el seu Lloc web, siguin fiables, veraços i exactes, fent-se responsable dels preus i característiques anunciats. No obstant això, no es farà responsable d'aquelles informacions que haguessin estat introduïdes, mostrades o modificades per tercers aliens al prestador.

Les imatges inserides en la nostra plataforma no són contractuals, si bé, sempre vetllem perquè les descripcions dels Continguts siguin el més exactes possibles a la realitat.

Les parts respondran de les infraccions en què haguessin incorregut personalment, deixant indemne la part contrària enfront de qualsevol error, culpa o negligència no imputable a ella, i a tot perjudici que es derivés d'aquestes infraccions o errors imputables a l'altra part contractant.

Les parts es comprometen a complir amb les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut del present contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions, o pretén obstaculitzar el compliment per l'altra part de les seves, es generarà el dret de l'altra part a reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats, tant per dany emergent, com per lucre cessant segons la legislació vigent

l’APPEC no serà responsable en cas de d’indisponiblitat del producte per força major, o error en la comanda o dades facilitades pel Client. No obstant això, en aquests casos, l’APPEC es posarà immediatament en contacte amb el Client a fi de trobar la millor solució al cas.

14.- Nul•litat parcial

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions generals de venda sigui declarada nul•la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul•litat no afecta la validesa de la resta de disposicions contemplades.

15.- Condicions de privacitat i cookies

A les presents Condicions generals de venda li són aplicables la Política de privacitat i la Política de cookies, prèviament, acceptades pel Client en el moment en que es va registrar com a Usuari a la Plataforma web.

16.- Modificació de les Condicions d'ús, de les Condicions generals de venda, de la Política de privacitat i de la Política de cookies.

L’APPEC es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís tot el conjunt de Condicions, Termes, Polítiques de privacitat i de cookies per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent el Visitant/Usuari Registrat de consultar-les periòdicament per tal de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització present a l’avís legal de la pagina web “Iquiosc.cat”.

17.- Llei aplicable i jurisdicció competent.

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre l’APPEC i els Clients. Això no obstant això, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, l’APPEC i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Pot presentar reclamacions dirigint-se a l'adreça electrònica o física assenyalada en l'apartat “atenció al client”. Ens comprometem a buscar una solució amistosa al conflicte.

 

 

Data d’última actualització dels Termes i condicions: 18 de febrer de 2015.